Privacy verklaring

Via de Umenz App (hierna: “Umenz”), een applicatie van Umenz Benelux B.V., gevestigd aan de Franciscusweg 14 te Hilversum en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54703751, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. UMENZ acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam, geslacht
 • Geboortedatum
 • Medische gegevens (meetwaarden, vragenlijst-antwoorden etc.)
 • Inloggegevens

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

 • het verlenen van toegang tot de Umenz App en het gebruik maken van de functionaliteiten van de Umenz App
 • het gebruikmaken van de diensten die wij in de Umenz App aanbieden
 • de behandeling van bestellingen van herhaal medicatie, het informeren over het verloop ervan en het leveren van de bestelde producten
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de e-consult functie of videobel-functie van de Umenz App

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een state-of-the-art manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. De verbinding met Umenz App server is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Naam en geboortedatum gegevens worden onleesbaar versleuteld in de database opgeslagen. Er worden geen gegevens opgeslagen op de smartphone waarop de Umenz App geinstalleerd is, behalve 1 code om u te identificeren. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door in de Umenz App in het Settings menu te clicken op de Privacy button. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Als u de aanvraag via de Umenz App  doet, kunt u er zeker van zij dat u adequaat bent geidentificeerd.

Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruikmaken van de Umenz App en de diensten die hierop worden aangeboden.

Websites van derden

Door gebruik te maken van de Umenz App geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de Umenz App en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van UMENZ. U dient zich ervan bewust te zijn dat UMENZ niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens daarvan gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de Umenz App. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de Umenz App, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy verklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mailbericht te sturen naar info@umenz.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-4636 7665. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.